Polityka prywatności

 

Polityka prywatności MAX POWER Sp. z o.o.

www.max-power.com.pl

data ostatniej modyfikacji: 15.03.2024

Opracowaliśmy naszą Politykę po to, abyś mógł zrozumieć jakie informacje na Twój temat gromadzimy w ramach Serwisu w jaki sposób je przetwarzamy oraz chronimy.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne do podjęcia współpracy. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie 
w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę lub na jaki pozwalają nam obowiązujące przepisy prawa. 

Prosimy, abyś pamiętał/a, że w każdej chwili masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Informacje zawarte w Polityce prywatności dotyczą Użytkowników serwisu, tj. osób odwiedzających nasze strony internetowe, kandydatów do pracy, pracowników, potencjalnych pracodawców, pracodawców.

Chcemy Cię zapewnić, że wszystkie dane osobowe Użytkowników, uzyskane za pośrednictwem naszego Serwisu, są przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

I. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym są:

MAX POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul.  Elizy Orzeszkowej 32/109, 15-084 Białystok, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328802, NIP 8842690682, kapitał zakładowy 50.000 zł;

Max Power Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. Elizy Orzeszkowej 32/109, 15-084 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000592180, NIP 8971817512, kapitał zakładowy 5.000 zł;

HR POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul. 3 Maja 1A, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000432967, NIP 8961531464, kapitał zakładowy 5.000 zł;

Max Power Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, adres: ul.  3 Maja 1A, 41-800 Zabrze, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000727299, NIP 5482695545, kapitał zakładowy 5.000 zł;

Max Power Europe Sp. z o.o. z siedzibą Białymstoku, adres: ul.  Elizy Orzeszkowej 32/109, 15-084 Białystok, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0001026410, NIP  5423465542, kapitał zakładowy 20.000 zł;

Max Power Service Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Plac Gen. Józefa Bema nr 2, lok. 2, 10-516 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi dokumentację spółki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0001067132, NIP 7393991355, kapitał zakładowy 50.000 zł

zwani dalej łącznie „Współadministratorami” lub „Administratorami”.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail dane.osobowe@max-power.com.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administratorzy wdrożyli procedury wewnętrzne zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

III. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

A. Formularz kontaktowy

W przypadku chęci skontaktowana się z nami poprzez formularz kontaktowy, prosimy o podanie następujących danych:

1.     imię i nazwisko – niezbędny do identyfikacji osoby wypełniającej formularz oraz kontaktu w sprawie zapytania;

2.    numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj.  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, która jest wyrażona poprzez czynność. Co to oznacza ? Klikając w przycisk „Wyślij” i przesyłając nam swoje zgłoszenie, zgadzasz się na przetwarzanie przez Współadministratorów danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu w celu przedstawienia ofert pracy.

B. Formularz aplikacji o pracę

W przypadku zaaplikowania o pracę na podstawie oferty pracy umieszczonej na stronie przy użyciu przycisku „Aplikuj”, prosimy o podanie następujących danych:

1.      imię i nazwisko – niezbędne do identyfikacji osoby aplikującej o pracę;

2.      numer telefonu adres e-mail – niezbędny do kontaktu w sprawie aplikacji;

3.      CV (opcjonalnie) – dane zawarte w CV są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Współadministroatorów danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które dobrowolnie umieściłeś w swoich zgłoszeniu rekrutacyjnym, np. Twój wizerunek). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Twoje dane będą przetwarzane przez Współadministratorów dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub w przypadku, kiedy ubiegasz się o stanowisko pracownika tymczasowego/ outsourcowanego zarekomendowania ich naszym klientom. W przypadku zaznaczenia checkboxów ze zgodą na przetwarzanie przez nas Twoich danych w przyszłości, będziemy przetwarzać Twoje dane również w czasie prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji lub otrzymywania informacji handlowych. 

Poniżej znajdziesz pełną informację o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z rekrutacją. 

1.    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest: 

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – 
w przypadku umów o pracę, 
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzane dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarcia umowy – w przypadku umów cywilnoprawnych, 
c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - w przypadku przetwarzania danych w czasie przyszłych rekrutacji i/lub podania dodatkowych danych w CV niewymienionych w przepisach prawa,
d) w przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami również prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
2.    Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podobnie podanie wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.    Przetwarzanie innych danych niż wymienione w art. 221 § 1 oraz § 3 Kodeksu pracy, odbywa się wyłącznie wtedy, gdy zostaną one dostarczone Administratorowi z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie. W takim wypadku Administrator przyjmuje, że osoba ubiegająca się zatrudnienie wyraziła zgodę na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 221a § 1 Kodeksu pracy w przypadku umów o pracę tymczasową).

4.    Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: dane.osobowe@max-power.com.pl lub bezpośrednio złożyć wniosek w siedzibie Administratora.

5.    W przypadku podania nam informacji o stopniu niepełnosprawności dane te będziemy przetwarzać na postawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę̨, której dane dotyczą̨, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Podanie tych danych następuje z Twojej inicjatywny i jest dobrowolne, ale również konieczne do przyznania osobie z niepełnosprawnością ulg i świadczeń z tego tytułu.  

6.    W ramach Umowy o współadministrowanie zawartej pomiędzy Współadministratorami, uzgodnili oni zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO. Treść tych uzgodnień między Wspoładministratorami jest dostępna u każdego Współadminstratora.

7.    Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług IT takich jak hosting, dostawcom systemów informatycznych, kancelariom prawnym. Ponadto w przypadku kiedy ubiegasz się o stanowisko pracownika tymczasowego Twoje dane osobowe mogą być udostępnione potencjalnym pracodawcom użytkownikom na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

8.    W przypadku rekrutacji do pracy zagranicą Twoje dane możemy udostępnić pracodawcy zagranicznemu na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego.

9.    Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy.

10. W pozostałych celach przetwarzamy Twoje dane osobowe przez następujące okresy:

dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 6 miesięcy;
na wypadek gdybyśmy musieli powtórzyć tę rekrutację – przez okres 6 miesięcy.
11.     Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem. W przypadku danych, które przetwarzane są na podstawie zgody, jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

12.     Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i nie stosujemy profilowania oraz nie przekazuje danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. 

C. Przeprowadzanie działań marketingowych skierowanych do kandydatów do pracy 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach i usługach własnych Współadministratorów. Dzięki Twojej zgodzie będziemy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem email/sms/mms i/lub telefonicznie.

Zgody są dobrowolne. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@max-power.com.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie możemy również przetwarzać w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W każdym przypadku dbamy o to, aby zakres przetwarzanych danych był ograniczony do niezbędnego minimum i adekwatny do realizowanego celu.

Możemy podejmować zautomatyzowane decyzje w odniesieniu do Twoich danych, ale tylko jeśli jest to niezbędne do wykonania umowy lub za Twoją zgodą. 

D. Przeprowadzanie działań marketingowych skierowanych do przedstawicieli firm szukających pracowników 

W przypadku chęci skontaktowana się z nami poprzez formularz kontaktowy, prosimy o podanie następujących danych:

1.      imię i nazwisko 

2.      adres e-mail 

3.      numer telefonu – niezbędny do kontaktu w sprawie zapytania

4.      firma

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj.  przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, która jest wyrażona poprzez czynność. Co to oznacza ? Klikając w przycisk „Wyślij” i przesyłając nam zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym zgadzasz się na przetwarzanie przez Max Power Sp. z o.o. Twoich danych osobowych. 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail i/lub numeru telefonu w celu przesyłania informacji marketingowych o produktach i usługach własnych Max Power Sp. z o.o. Dzięki Twojej zgodzie będziemy mogli kontaktować się z Tobą za pośrednictwem email/sms/mms i/lub telefonicznie.

Zgody są dobrowolne. W każdym momencie możesz cofnąć udzieloną zgodę, wysyłając e-mail na adres: dane.osobowe@max-power.com.pl, co nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.

Wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie możemy również przetwarzać w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na możliwości ustalania i dochodzenia roszczeń (należności) lub obrony przed takimi roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV.    Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na stronę internetową www.max-power.com.pl

A. (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta strona automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: IP, adresów pobieranych plików strony czy adresu wyjścia i są wykorzystywane jedynie w celach diagnostycznych.

Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. (cookies)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a.    Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. 

b.    Cookies trwałe/stałe (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.    „niezbędne” pliki cookies. Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

b.    statystyczne pliki cookies. Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator potrzebuje zezwolenia Użytkownika.

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookies są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez użytkownika zgody.

Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisu www.max-power.com.pl Użytkownikowi wyświetlona jest informacja o plikach cookies (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu ma możliwość zdecydowania, na użycie których plików cookies wyraża zgodę.

Ponadto Użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje preferencje, otwierając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu), a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.

Ponadto, domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie, w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. 

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Administrator bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczane na stronie internetowej www.max-power.com.pl linki do innych stron internetowych. Administrator nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane jedynie dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu działalności. Dostawcy tych usług są procesorami tj. przetwarzają powierzone im przez nas dane osobowe i podlegają w tym zakresie naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania danych. Są to m.in. dostawcy świadczący na naszą rzecz usługi informatyczne oraz utrzymania strony internetowej. Nasi dostawcy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Podpisaliśmy z naszymi dostawcami odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, udostępnimy takie dane. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.

Wszystkie podmioty, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, przetwarzają je jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych im funkcji i zgodnie z naszymi instrukcjami.

Przetwarzanie danych zgodnie z Polityką Prywatności może oznaczać transfer danych do innych krajów, w tym także krajów spoza EOG. Jeżeli prawo kraju, do którego dane są transferowane, przewiduje odmienny poziom ochrony danych niż Polska, to upewnimy się, że poziom zabezpieczeń danych osobowych w tym kraju Komisja Europejska uznała za zapewniający odpowiedni albo zawrzemy z tym podmiotem umowę gwarantującą odpowiedni poziom ochrony.

VI. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. 

Dane osobowe przekazane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez 6 miesięcy do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody przez kandydata również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od przekazania danych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (na marketing, przyszłe rekrutacje, dodatkowe dane w CV) przetwarzane będą do czasu jej wycofania bądź do czasu ustania celu przetwarzania. Należy zauważyć, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przekazane w formularzu kontaktowym dane, są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.

Po upływie tego okresu dane są anonimizowane (pozbawiane cech umożliwiających zidentyfikowanie danej osoby) albo usuwane. Usuwanie danych osobowych jest całkowite i trwałe. 

VII. Realizacja praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

A.      Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzieliłeś kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla Ciebie. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

B.      Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

C.      Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych dotyczących Ciebie danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a.      wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b.      Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c.       wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d.      Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

D.     Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a.      gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;

b.      gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem;

c.       gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.      gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

E.      Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a.      uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b.      uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c.       uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

F.      Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez złożenie nam wniosku o dokonanie sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

G.     Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VIII. Zmiana polityki prywatności 

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony internetowej www.max-power.com.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.