Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAX POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7, 55 – 040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000328802. Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej Spółce –panią Gabrielę Stuchlik z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: dane.osobowe@max-power.com.pl

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c (w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Dane osobowe w zakresie wizerunku, danych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz przetwarzanie wszystkich powierzonych danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, za wyjątkiem danych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, które to dane nie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie wpływają w żaden sposób na jej wynik. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z nami pod adresem: dane.osobowe@max-power.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu danej rekrutacji, po którego zakończeniu zostaną one trwale usunięte. Jeśli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia tych innych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem: dane.osobowe@max-power.com.pl.

Zapoznając się z powyższymi informacjami, prosimy o umieszczenie w przesyłanych do nas dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wymaganych do ubiegania się o zatrudnienie określonych w art. 221 Kodeksu pracy, jak również wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji”.

*niepotrzebne skreślić