Oferta pracy:

Agencja Pracy Max Power Sp. z o.o. w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje do swojego oddziału osoby na stanowisko:

Kierownik ds. HR i Administracji

Miejsce pracy: Bielany Wrocławskie (pow. wrocławski)

 

Zadania:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i Partnerów do współpracy
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Klientami i Partnerami
 • negocjowanie warunków handlowych
 • analiza i monitorowanie rynku odbiorców
 • sporządzanie i realizacja planów sprzedażowych
 • realizacja procesu sprzedaży od przygotowania oferty po zamówienie
 • opracowanie i wdrożenie polityki kadrowej zgodnie z celami i strategią firmy
 • motywacja oraz rozwój podległych pracowników
 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów i Partnerów do współpracy
 • optymalizacja procesów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem pracowników

 

Wymagania:

 • minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w agencji pracy tymczasowej
 • umiejętność prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji
 • zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • znajomość przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji z Klientami i Partnerami

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • samodzielne stanowisko pracy
 • niezbędne narzędzia do pracy (laptop, telefon)
 • możliwość intensywnego rozwoju osobistego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MAX POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Wrocławska 7, 55 – 040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 00000328802. Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych w naszej Spółce – Myoungwon Son, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: m.son@max-power.com.pl

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c (w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Dane osobowe w zakresie wizerunku, danych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy oraz przetwarzanie wszystkich powierzonych danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, za wyjątkiem danych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, które to dane nie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie wpływają w żaden sposób na jej wynik. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z nami pod adresem: dane.osobowe@max-power.com.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu danej rekrutacji, po którego zakończeniu zostaną one trwale usunięte. Jeśli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia tych innych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem: dane.osobowe@max-power.com.pl.

Zapoznając się z powyższymi informacjami, prosimy o umieszczenie w przesyłanych do nas dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza zakres danych wymaganych do ubiegania się o zatrudnienie określonych w art. 221 Kodeksu pracy, jak również wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w przyszłych rekrutacjach przez okres 12 miesięcy od zakończenia obecnej rekrutacji”.

*niepotrzebne skreślić